Olet ihana! -yhteisön verkkopalvelun käyttöehdot

1. Yleistä

Olet ihana! -yhteisö verkkopalvelu on Iina Lappalaisen ja Sohvi Nymanin tuottama ja pääasiallisesti osoitteessa https://oletihanayhteiso.fi julkaisema palvelu (jäljempänä ”Palvelu”). Palvelun julkaisemisessa voidaan käyttää myös muita verkkotunnuksia Iina Lappalaisen ja Sohvi Nymanin valinnan mukaan. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Olet ihana! -yhteisön ja Palvelun käyttäjän (jäljempänä ”Asiakas”) välillä sekä Palvelun verkkoversioon että mobiiliversioon.

Palvelua voi käyttää heti liittymisen jälkeen ja rajattomasti. Kuukausimaksu 9,95€ veloitetaan joka kuukausi valitsemaltasi maksutavalta. Palvelussa on seitsemän päivän irtisanomisaika.

Olet ihana! -yhteisön tiimi vastaa Palvelun toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkeatasoiseen palveluun, mutta ei takaa Palvelun tai sen osien oikeellisuutta tai toimintavarmuutta. Olet ihana! -yhteisön tiimillä ei ole vastuuta välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Olet ihana! -yhteisön tiimillä on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Olet ihana! -yhteisön tiimillä on oikeus perustellusta syystä lopettaa Palvelun tarjoaminen käyttäjille osittain tai kokonaan.

 

2. Ohjelmat ja tietoliikenneyhteydet

 

Palvelun käyttö edellyttää selainta ja yhteyden muodostamiseen tarvittavia tietoliikenneohjelmia sekä asianmukaisia tietoliikenneyhteyksiä, joista aiheutuvat kustannukset maksaa Asiakas. Maksullisen palvelun käyttö edellyttää myös voimassaolevaa käyttäjätunnusta.

Ohjelmien virheettömyyttä tai keskeytyksetöntä toimivuutta ei taata. Olet ihana! -yhteisön tiimi ei missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle tietokonejärjestelmälle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.).

 

 3. Oikeudet

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, ovat Olet ihana! -yhteisön tiimillä tai muilla Palveluun tietoa tuottavilla tiedontuottajilla. Olet ihana! -yhteisön tiimi pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön, ellei Palvelussa toisin ole mainittu. Ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla.

Palvelun sisällön tai sisällön osan saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Olet ihana! yhteisön tiimin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty. Asiakkaalla ei ole oikeutta Palvelun tai sen osan julkaisemiseen tai edelleen luovuttamiseen. Kielto koskee sekä vastikkeellisia että vastikkeettomia luovutuksia sekä tilanteita, joissa Palvelu saatetaan kolmansien saataville. Asiakkaalla ei ole oikeutta muodostaa Palvelusta tai sen osasta toista teosta tai toista palvelua.

Asiakkaalla on oikeus hyödyntää Palvelua ja sen osia yksityiseen käyttöön. Asiakkaalla ei ole oikeutta hyödyntää palvelua tai sen osia kaupalliseen käyttöön tai kilpailevaan toimintaan.

Palvelu on Asiakkaan käytettävissä lähtökohtaisesti 24 tuntia vuorokaudessa. Asiakas ottaa Palveluun yhteyden verkkoselaimen tai sovelluksen kautta. Maksullisen palvelun käyttö tapahtuu käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Asiakas on vastuussa tilaajakohtaisen käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä. Asiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi Olet ihana! -yhteisön tiimille käyttäjätunnuksen ja salasanan katoamisesta tai paljastumisesta kolmannelle osapuolelle. Ilmoitus tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen [email protected] Asiakas vastaa kaikista niistä kustannuksista, jotka syntyvät hänen käyttäjätunnuksensa käyttämisestä, kunnes hän on ilmoittanut Olet ihana! -yhteisön tiimille käyttäjätunnusten katoamisesta tai joutumisesta kolmannen haltuun ja Olet ihana! -yhteisön tiimi on kuitannut vastaanottaneensa mainitun ilmoituksen. Mahdollisesti käyttämättä jäänyt käyttöoikeus voidaan siirtää uudelle käyttäjätunnukselle, mutta käyttöoikeutta vastaavaa euromäärää ei palauteta Asiakkaalle. Olet ihana! -yhteisön tiimillä on oikeus periä Asiakkaalta uusien käyttäjätunnusten ja salasanojen antamisesta mahdollisesti aiheutuvat kustannukset. Maksullisen palvelun käyttöoikeuden siirtäminen on kielletty ilman Olet ihana! -yhteisön tiimin etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

Asiakas on korvausvelvollinen Olet ihana! -yhteisön tiimille ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

 

4. Vastuu sisällöstä

Olet ihana! -yhteisön tiimin tuottama sisältö

Olet ihana! -yhteisön tiimi vastaa Palveluun itse tuottamansa aineiston sisällöstä, tekijänoikeuksista ja muista immateriaalioikeuksista. Olet ihana! -yhteisön tiimi ei vastaa Palvelun muusta sisällöstä eikä muusta Palvelun kautta tai avulla toimitettavasta tai saatavasta sisällöstä.

 

Asiakkaan toimittama sisältö

Olet ihana! -yhteisön tiimi ei vastaa Asiakkaan Palveluun lähettämän materiaalin tai toisen palveluntarjoajan palvelusta tai sisällöstä, niihin liittyvistä tekijänoikeuksista tai muista immateriaalioikeuksista miltään osin siinäkään tapauksessa, että tähän palveluun pääsee Olet ihana! -yhteisön palvelun kautta linkillä tai muulla tavoin.

Asiakas vastaa Palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei Palvelun käyttö tai em. materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Olet ihana! -yhteisön tiimille, Olet ihana! -yhteisön tiimin sopimuskumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille. Asiakas sitoutuu korvaamaan Olet ihana! -yhteisön tiimille tai kolmannelle Palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon.

Mikäli Asiakas toimittaa Palveluun kuva- tai videomateriaalia, Asiakas vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin. Tämä tarkoittaa sitä, että Asiakas on itse kuvannut tai muutoin luonut lähettämänsä materiaalin, taikka että materiaalin kuvannut tai materiaalin luomiseen muutoin osallistuneet henkilöt ovat luovuttaneet Asiakkaalle kaikki tarvittavat tekijänoikeutensa (mukaan lukien muuntelu- ja edelleenluovutusoikeuden), ja että materiaalin tallentamiseen on ollut lupa.

Asiakkaalla tulee olla suostumukset kaikilta kuvassa/videossa esiintyviltä henkilöiltä siihen, että Olet ihana! -yhteisön tiimi ja/tai Olet ihana! -yhteisön tiimin yhteistyökumppanit voivat hyödyntää ja käsitellä materiaalia kaupallisesti ja muutoin parhaaksi katsomallaan tavalla. Kuvan/videon lähettäneen Asiakkaan tulee kysyttäessä pystyä esittämään ko. suostumukset. Alaikäisten osalta tulee tarvittaessa voida esittää huoltajan suostumus. Asiakas vakuuttaa myös, että hän ei ole luovuttanut tai tule luovuttamaan materiaalia yksinoikeudella millekään kolmannelle taholle.

Olet ihana! -yhteisön tiimillä on oikeus omassa harkinnassaan olla julkaisematta Asiakkaan Palveluun toimittamaa materiaalia sekä poistaa Palvelusta jo julkaistu materiaali.

 

5. Kirjautuminen / rekisteröityminen palveluun

Olet ihana! -yhteisön verkkopalvelua voi käyttää vain kirjautuneena. Rekisteröintivaiheessa luodaan kirjautumistunnukset sekä valitaan maksutapa, jolla kuukausimaksu veloitetaan.

 

6. Henkilötietojen käyttö

Palveluntarjoaja käsittelee Asiakkaan henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Linkki rekisteriselosteeseen.

 

7. Käyttökatkot

Käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi. Olet ihana! -yhteisön tiimi pyrkii informoimaan käyttökatkoista, vaikka se ei vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista katoamisista tai keskeytyksistä Palveluun tai sen osaan. Olet ihana! -yhteisön tiimillä ei ole muuta tai laajempaa vastuuta palvelussa olevista keskeytyksistä eikä Olet ihana! -yhteisön tiimi korvaa Asiakkaalle palvelun keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välillisiä vahinkoja.

 

8. Käyttöehtojen ja tilaushintojen muutokset

Palvelun katseluoikeuden hinta, voimassaoloaika ja käyttöehdot perustuvat tilausta tehdessä voimassa olevaan hinnastoon ja käyttöehtoihin. Hinnat ovat päivittäin nähtävissä Palvelussa. Olet ihana! -yhteisön tiimillä on oikeus muuttaa hintoja ja käyttöehtoja. Vähäisistä käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Palvelussa tai muulla vastaavalla tavalla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana ja ne koskevat välittömästi kaikkia muutoksen voimaantulon jälkeen ostettuja lukuoikeuksia. Olennaisista käyttöehtojen muutoksista ilmoitetaan Asiakkaalle sähköpostilla ja Palvelussa.

 

9. Ylivoimainen este

Työtaistelu, pommiräjähdys, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu osapuolista riippumaton ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa sopijaosapuolen noudattamasta tämän sopimuksen velvoitteita esteen keston ja kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan.

 

10. Reklamaatiot

Reklamaatio- ja virhetilanteissa tilaaja voi olla yhteydessä sähköpostitse [email protected].

 

11. Erimielisyyksien ratkaisu

Olet ihana! -yhteisön tiimin ja Asiakkaan väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakuntaan, kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Euroopan komissio tarjoaa myös verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin, joka on erityisesti tarkoitettu toisessa EU-maassa asuvalle kuluttajalle.

Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Asiakas voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka.

 

12. Muut ehdot

Palvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Olet ihana! -yhteisön tiimillä on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet toiseen konserniin kulloinkin kuuluvalle yhtiölle.

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säännökset. Palvelun käyttöä koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

 

OLET IHANA! YHTEISÖN VERKKOPALVELUN KÄYTTÖEHDOT , PÄIVITETTY 1.4.2019

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.